Зироаткории обёришаванда ҳалқаи муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ ва шуғли аҳолӣ ба шумор меравад.

Эмомалӣ Раҳмон

Саҳифаи асосӣ / Дастгирии давлатии Ассосиатсияи истифодабарандагони об

Дастгирии давлатии Ассосиатсияи истифодабарандагони об

Ассотсиатсияи истифодабарандагони об бо маќсади нигоњ доштан, истифода намудани шабакањои обёрии дохилихољагї, ки дар истифодаи якљоя ва инфиродїќарор доранд, љињати боадолатона, самаранок ва сари ваќт таќсим намудани об байни аъзои он ва дигар истифодабарандагони об, љамъоварии маблаѓи хизмати обрасонї, њалли низоъњои байни аъзо ва дигар истифодабарандагони об оид ба таќсим ва истифодаи об ташкил дода мешавад. 

Тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 декабри соли  2014, № 755 «Дар бораи муайян намудани маќомоти ваколатдоридавлатї оид ба танзим ва дастгирии давлатииассотсиатсияњои истифодабарандагони об»,мутобиќи моддаи 21 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ассотсиатсияи истифодабарандагони об» Агентии бењдошти замин ва обёрии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон маќомоти  ваколатдори давлатї оид ба танзим ва дастгирии давлатии ассотсиатсияи истифодабарандагони об муайян карда шудааст.

Имрўз дар љумњурї 416 адад Ассотсиатсияњои истифодабарандагони об ба ќайд гирифта шудааст, ки ба майдони 379,43 њазор гектар ё ин, ки 50,05% заминњои обёришавандаи кишоварзї, хусусан бо воситаи обњои худљорї хизмат мерасонанд. Вале дар фаъолияти онњо камбудињо вобаста ба норасоии мутахассисони соња дар идоракунии АИО, норасоии мошину механизмњо, дар сатњи паст ќарор доштани љамъоварии њаќќи хизмати обрасонї ва маблаѓњои аъзоњаќќї, дар њолати ќаноатбахш нигоњ доштани њолати мелиоративии заминњо, истифодаи самараноки обу замин ва ѓайра љой доранд.

 Дар сохтори Агентї барои танзим ва дастгирии давлатии ассотсиатсияи истифодабарандагони об, Шўъбаи дастгирии ассотсиатсияњои истифодабарандагони об фаъолият дошта вазифањои худро дар якљоягї бо идорањои бењдошти замин ва обёрии шањру ноњияњо ва ташкилотњои байналмиллалї ба роњ монда истодааст.

 Дар доираи ислоњоти соњаи оби Љумњурии Тољикистон масъалањои такмили Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ассотсиатсияи истифодабарандагони об», ба итмом расонидани бањисобгирии зањбуру зањкашњои дохилихољагї ва ба мувозинаи АИО супоридани онњо, ва инчунин созмон додани АИО дар минтаќањои, ки бо пойгоњњои обкашї обёрї карда мешаванд ба наќша гирифта шудааст.

 

 

Нашр шудааст: 03 Феврал 2019